Multidisciplinariteit

Indien u dit wenst kan een psycholoog of psychiater betrokken worden om zowel u als uw advocaat bij te staan om het dossier te benaderen vanuit een ruimer kader.

Multidicsiplinaire samenwerking in familiaalrechtelijke conflicten

We weten dat het uit elkaar gaan van koppels een erg stressvolle en emotioneel geladen gebeurtenis is. Scheidende mensen voelen zich vaak gekwetst, verdrietig en machteloos. Scheiden impliceert immers verliezen op vele vlakken. Vaak resulteert dit verlies in boosheid en dit bemoeilijkt het nemen van rationele beslissingen. Scheidende partners moeten echter per definitie vele, complexe beslissingen nemen. Daarenboven wordt hun verdere leven (en dat van de kinderen) sterk beïnvloed door de beslissingen die genomen worden tijdens de (echt)scheiding.

Literatuurstudie leert dat de wijze waarop men uit elkaar gaat erg bepalend is voor de levenskwaliteit na de scheiding. Het kunnen omgaan met uw emoties en het behouden van de controle over uw gedrag kunnen de loop en het resultaat van uw echtscheidingsprocedure gunstig beïnvloeden. Met meer inzicht in uw functioneren binnen een conflictsituatie kunt u meer doordachte beslissingen nemen en blijft u niet achter met een mogelijk wrang gevoel.

Wij kiezen ervoor om samen met u te zoeken naar een constructief omgaan met de procedure zodat kinderen en ouders zo goed mogelijk door de scheiding worden geloodst.

Multidisciplinaire samenwerking in het strafrecht

Ook in het strafrecht kan een multidisciplinaire benadering zinvol zijn.

Een slachtoffer van een misdrijf wordt meestal geconfronteerd met zeer schadelijke gevolgen die vaak langdurig zijn. Om deze schade vóór de aanvang van een strafprocedure in kaart te brengen zodat de rechter die de zaak behandelt reeds een zicht heeft op de omvang ervan, kan een psycholoog/psychiater/specialist een verslag opmaken. Zowel in verkeerszaken als in andere strafrechtelijke procedures wordt, indien u dit wenst, beroep gedaan op experten om naargelang de specifieke morele of materiële   Dit verslag leidt er veelal toe dat de rechter op basis van hetgeen hem voorgelegd wordt, een onafhankelijke gerechtsdeskundige aanstelt die in zijn opdracht de verschillende schadeposten nagaat en hier percentages voor bepaalt. Daardoor kan het bedrag dat desgevallend bij de afhandeling van de burgerlijke belangen wordt toegekend, objectief worden begroot.

Voor een dader van een misdrijf is het evenzeer nuttig om de specifieke geestesgesteldheid en omstandigheden die tot het misdrijf geleid hebben, in kaart te laten brengen. Vaak wordt een misdrijf, of dit nu een verkeersovertreding of andere feiten betreft, niet zomaar gepleegd en gaat daaraan een veelvoud van acties en reacties vooraf. Dit geheel van omstandigheden door een deskundige laten onderzoeken en duiden, kan de rechter leiden tot een beter bevattingsvermogen en begrip van het gebeurde.

Wat kan een psycholoog/psychiater/specialist voor u betekenen? Hij of zij kan:

  • samen met u onderzoeken welke schadelijke gevolgen zich precies hebben voorgedaan;
  • u helpen met het verwerken van de emotionele gevolgen van het conflict/misdrijf;
  • u (en desgevallend uw kinderen) ondersteunen naar aanleiding van de belastende gevolgen die de conflictsituatie / het misdrijf met zich meebrengt;
  • u inzicht bijbrengen in de conflictsituatie;
  • u adviseren rond constructieve gedragingen en houdingen die in de conflictsituatie kunnen leiden tot een beter resultaat in de communicatie met de tegenpartij/de kinderen;
  • u begeleiden of doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten indien er zich lichamelijke schade of specifieke morele schade heeft voorgedaan;
  • verslagen opmaken indien u dit wenst;
  • u bijstaan bij de vergaderingen die de gerechtsdeskundige organiseert om de schade te begroten;
  • voor zover u hiermee akkoord gaat, regelmatig multidisciplinair overleg plegen met de advocaten.

Een deskundige kan de psychologische kennis van uw advocaat verhogen en inzicht verlenen in het gedrag en de emoties van individuen binnen hun familiale context. Een deskundige kan uw advocaat wegwijs maken in de mechanismen die geleid hebben tot het plegen van een misdrijf dan wel in de gevolgen die een misdrijf met zich meebrengen. Indien uw advocaat een beter zicht heeft op uw leefwereld, kan deze ook beter werken op uw maat.

Terug