Erelonen en kosten

Een goede samenwerking is steeds gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u op voorhand volledig ingelicht wordt over de gehanteerde tarieven.

Het is echter niet steeds mogelijk om op voorhand precies in te schatten hoeveel een bepaalde opdracht u zal kosten, omdat het verloop van een procedure beïnvloed wordt door tal van factoren: zo of een geschil minnelijk kan worden beëindigd na één gesprek of een procedure dient te worden gevoerd (al dan niet met aantekenen van hoger beroep).

Net omdat het zo belangrijk is dat u te allen tijde zicht behoudt op de kostprijs, houden wij u regelmatig op de hoogte door middel van een (tussentijdse) staat van kosten en ereloon. Dit gebeurt steeds wanneer een provisienota wordt gevraagd. Zo blijft u steeds op de hoogte van de kostprijs van uw dossier.

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen, worden aan u voorschotten of provisies gevraagd. Op geregelde tijdstippen worden overzichten van de reeds geleverde kosten en prestaties meegedeeld. De kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag wordt per begonnen maand een intrest van 1% aangerekend alsook een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR. Protest kan slechts tijdig geschieden binnen de 14 dagen na ontvangst van de kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s en is slechts geldig voor zover schriftelijk gedaan. Behoudens tegenbericht van de cliënt binnen de 14 dagen na aanvang van het dossier, wordt elektronische facturatie geacht door de cliënt te zijn aanvaard.

In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de advocaten per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. Bij betwistingen van kosten- en ereloonstaten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is (GENT) en is Belgisch recht van toepassing.